Alle categoriëen

Informatie


Algemene voorwaarden Bedrijven

Algemene voorwaarden Drukwerkexpress

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van Drukwerkexpress. Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN EN UITSLUITING, TOEPASSING VOORWAARDEN VAN DE KLANT

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Drukwerkexpress en op alle overeenkomsten tussen de klant en Drukwerkexpress. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.
 2. Van de voorwaarden van Drukwerkexpress afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Drukwerkexpress en de klant zijn overeengekomen.
 3. Afspraken of overeenkomsten met derden, al dan niet in dienstverband van Drukwerkexpress binden Drukwerkexpress alleen als ze door het bestuur van Drukwerkexpress zijn bevestigd.
 4. Deze voorwaarden gelden voor rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 5. Ook derden die de klant (al dan niet bevoegd) vertegenwoordigen, al dan niet in dienstverband van de klant of ingeschakeld door de klant zijn, hebben te gelden als de klant.
 6. is gerechtigd haar algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Drukwerkexpress is tussen de klant en Drukwerkexpress van toepassing.
 7. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden van consumenten is van toepassing, in gevallen waarbij deze Algemene Voorwaarden een leemte hebben. Indien er strijdigheid mocht zijn tussen de Algemene Voorwaarden voor Consumenten en die voor Bedrijven, zullen die bepalingen die voor Drukwerkexpress het gunstigst zijn, gelden.

  Let op! Aangezien drukwerk een “maat product” is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.

 

ARTIKEL 3: AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN EEN OVEREENKOMST

 1. De overeenkomt tussen de klant en Drukwerkexpress komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van Drukwerkexpress, maar pas doordat Drukwerkexpress de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”).
 2. Aanbiedingen van Drukwerkexpress zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard en door Drukwerkexpress bevestigt, om een overeenkomst tot stand te brengen.
 3. Drukwerkexpress aanvaardt bij een aanbieding geen verantwoordelijkheid voor een door of namens de klant door derden uitgewerkt ontwerp, en ook niet voor de eventueel bij dit ontwerp gegeven specificatie van materialen.
 4. Indien de opdrachtbevestiging afwijkt van de opdracht zoals door de klant voorgelegd, komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig de opdrachtbevestiging.
 5. Gegevens betreffende het aanbod van Drukwerkexpress zoals eigenschappen, maten, kleur, gewicht, vouw, ril, enz., alsmede (overige) gegevens op de website van Drukwerkexpress, zijn voor Drukwerkexpress niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
 6. De klant dient bestanden kant-en-klaar aan te leveren, conform de aanleverspecificaties van Drukwerkexpress.
 7. De klant machtigt Drukwerkexpress om de opdracht door een derde partij, op een door Drukwerkepxress gewenst tijdstip, te laten uitvoeren.

 

ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

 1. Door de klant verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de klant extra in rekening gebracht.
 2. Door de klant verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Drukwerkexpress ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de klant.
 3. Door de klant verlangde wijzigingen in de oorspronkelijke order, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Drukwerkexpress wordt overschreden. Deze mogelijke levertijdoverschrijding komt voor risico van de klant, waarbij de klant Drukwerkexpress voor eventuele gevolgen daarvan niet kan aanspreken.

 

ARTIKEL 5: ANNULERING

 1. Wil de klant de met Drukwerkexpress gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij Drukwerkexpress een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door Drukwerkexpress schriftelijk is bevestigd.
 2. De klant kan niet meer annuleren nadat Drukwerkexpress aan de klant de statusvermelding “in druk” heeft gestuurd. Indien de klant desondanks de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de reeds door Drukwerkexpress gemaakte kosten en eventuele overige schade te vergoeden.
 3. Na tijdige annulering brengt Drukwerkexpress bij de klant altijd een bedrag van $ 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan $ 25,- belopen.
 4. Drukwerkexpress heeft te allen tijde het recht de opdracht te annuleren.

 

ARTIKEL 6: OPMAAK EN SPECIFICATIES VAN HET DRUKWERK EN VERANTWOORDELIJKHEID DAARVOOR

 1. De klant krijgt op zijn schriftelijk verzoek zonder kosten een papiermonster toegestuurd met het oog op de bestelling van drukwerk. Aan de hand daarvan kan de klant de papierkwaliteiten beoordelen.
 2. Bestelt de klant drukwerk zonder een papiermonster te hebben aangevraagd, dan kan hij niet reclameren over de papierkwaliteit behalve in het kader van de garantie volgens artikel 9 lid 1.
 3. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, geeft Drukwerkexpress de klant schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar Drukwerkexpress. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website van Drukwerkexpress. Een toezending niet volgens de aanleverspecificaties hoeft Drukwerkexpress niet te aanvaarden.
 4. Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. Drukwerkexpress heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.
 5. De klant kan ervoor kiezen dat Drukwerkexpress een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat Drukwerkexpress na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert Drukwerkexpress de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. Drukwerkexpress beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d.
 6. Kiest de klant niet voor “controle bestanden”, dan stelt Drukwerkexpress de klant in staat om aan te leveren met het “bestandscontrolesysteem” en kan de klant zelf een afdrukvoorbeeld op PDF-formaat genereren en controleren. De opdracht wordt pas verder uitgevoerd, nadat de klant het afdrukvoorbeeld heeft goedgekeurd, volgens de daarvoor bepaalde procedure.
 7. De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
 8. Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 9. Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door Drukwerkexpress ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF.
 10. Ook indien een standaardkleur geldt, is een afwijking van toegestaan.
 11. Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan.

   

ARTIKEL 7: PRIJS, BETALING

 1. Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Curaçao is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.
 2. De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 3. Drukwerkexpress behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Drukwerkexpress heeft daarnaast het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.
 4. Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant de volledige vooruitbetaling heeft betaald. Niettemin kan Drukwerkexpress kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.
 5. Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. Drukwerkexpress kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien Drukwerkexpress (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.
 6. Kosten van girale betaling zijn voor de klant.
 7. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op Drukwerkexpress, op te schorten of in te houden om welke reden dan ook.
 8. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. Drukwerkexpress heeft dan aanspraak op vergoeding van rente van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt en wel met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft Drukwerkexpress aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag maar Drukwerkexpress heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn.
 9. De klant is ertoe gehouden op eerste verzoek van Drukwerkexpress zekerheid te stellen voor alle aan Drukwerkexpress te betalen bedragen, waarbij de gestelde zekerheid ook vergoeding van bijkomende kosten en rente dekt.

 

ARTIKEL 8: LEVERING, RISICO TIJDENS VERVOER

 1. Levering aan de klant geschiedt in 2 fasen t.w. de online levering naar een adres in het land van de klant en de fysieke levering naar een afleveradres van de klant. De online levering naar het adres in het land van de klant is voor rekening en risico van Drukwerkexpress.
 2. Drukwerkexpress schakelt de vervoerder voor de fysieke levering naar een afleveradres van de klant in, maar de kosten van dit vervoer en het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens dit vervoer ligt altijd volledig bij de klant vanaf afgifte aan de vervoerde, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. De klant is evenwel vrij om bij het geven van de opdracht een eigen vervoerder te bedingen, maar ook dan is het vervoer naar het afleveradres voor rekening en risico van de klant.
 3. De klant heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
 4. Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden Drukwerkexpress alleen indien ze schriftelijk door Drukwerkexpress werden aangegaan. De klant heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
 5. In de door Drukwerkexpress opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door Drukwerkexpress. De levertijden die Drukwerkexpress opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van Drukwerkexpress bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien Drukwerkexpress die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.
 6. Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 5 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden.
 7. Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal Drukwerkexpress de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan Drukwerkexpress zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant.
 8. De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als Drukwerkexpress zich van de goederen ontdoet.

 

ARTIKEL 9: WAARTOE DE OVEREENKOMST DRUKWERKEXPRESS VERPLICHT, RECLAME

 1. Drukwerkexpress zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. Productspecificaties en –eigenschappen zijn toegelicht op de website van Drukwerkexpress. Drukwerkexpress is er niet toe gehouden de order van de klant op geschiktheid te controleren. Het reclameren dienaangaande zullen als onterecht worden afgewezen.
 2. Drukwerkexpress staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. Drukwerkexpress geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan Drukwerkexpress heeft medegedeeld.
 3. Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerdere niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.
 4. De klant is gehouden direct bij levering – op het afhaaladres - na te gaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de klant op de hier bedoelde punten dient terstond na opening te worden gemeld aan Drukwerkexpress en per aangetekende brief aan Drukwerkexpress, binnen 3 dagen na levering. Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na levering per aangetekende brief aan Drukwerkexpress doorgeven.
 5. Het heeft de voorkeur dat de klant het reclamatieformulier gebruikt, te vinden op zijn personal account (www.drukwerkexpress.com).
 6. De klant kan niet meer reclameren als zij het product na opening en controle heeft geaccepteerd, of na opening en controle geen melding heeft gedaan van een gebrek of ervoor kiest het product ongeopend mee te nemen.
 7. Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd.
 8. Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal Drukwerkexpress met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.
 9. Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft Drukwerkexpress het recht om de klacht af te wijzen en is Drukwerkexpress niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.
 10. Het door Drukwerkexpress geleverde geldt in ieder geval als deugdelijk, indien de klant het geleverde of een deel ervan in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 11. Als Drukwerkexpress de reclame van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van Drukwerkexpress het betreffende drukwerk aan Drukwerkexpress retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van Drukwerkexpress. Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens Drukwerkexpress terecht was of niet.
 12. De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.
 13. Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft Drukwerkexpress de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her) levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 14. Als herlevering bezwaarlijk is voor Drukwerkexpress, kan Drukwerkexpress er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren.
 15. Het indienen van een klacht ontslaat de klant nooit van haar verplichting om de factu(u)r(en) van Drukwerkexpress volledig en tijdig te betalen.

 

ARTIKEL 10: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN DRUKWERKEXPRESS

 1. Drukwerkexpress is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant in verband met de uitvoering van deze overeenkomst lijdt, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drukwerkexpress.
 2. In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in artikel 9 lid 10, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens Drukwerkexpress.
 3. Drukwerkexpress is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving.
 4. In het geval Drukwerkexpress, ondanks het bepaalde in de overeenkomst, aansprakelijk is voor schade jegens de klant is de aansprakelijkheid van Drukwerkexpress beperkt tot een bedrag van USD 25,-.
 5. De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen Drukwerkexpress, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van Drukwerkexpress.
 6. Drukwerkexpress is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in artikel 6 lid 5. Drukwerkexpress is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald.
 7. De klant zal Drukwerkexpress vrijwaren en schadeloosstellen, als Drukwerkexpress wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en Drukwerkexpress, niet voor rekening of risico van Drukwerkexpress komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

 

ARTIKEL 11: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Drukwerkexpress blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens Drukwerkexpress heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.
 2. De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door Drukwerkexpress wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.
 3. Drukwerkexpress heeft het recht het geleverd drukwerk terug te vorderen en tot zich te nemen indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis, er beslag wordt gelegd op (een deel van) zijn vermogen en voorts ingeval van faillissement, surseance van betaling.

 

ARTIKEL 12: INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN

 1. De klant staat er jegens Drukwerkexpress voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.
 2. De klant vergoedt Drukwerkexpress alle schade en nadeel die Drukwerkexpress lijdt indien en doordat het door Drukwerkexpress geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden.
 3. De klant vrijwaart Drukwerkexpress tegen aanspraken van derden op dit punt.
 4. Drukwerkexpress heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant.

 

ARTIKEL 13: WANPRESTATIE EN ONTBINDING

 1. Indien de klant tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis(sen), treedt hij door de enkele tekortkoming in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
 2. Drukwerkexpress heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te ontbinden. Drukwerkexpress heeft in ieder geval het recht om de overeenkomst te ontbinden indien:
 3. de inhoud van de geplaatste order naar het beslissende oordeel van Drukwerkexpress in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde of betamelijkheid;
 4. het faillissement van de klant wordt aangevraagd of de klant in staat van faillissement wordt verklaard;
 5. de klant surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt; 
 6. op de klant de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 7. de klant een onderhands akkoord aanbiedt aan diens schuldeisers; 
 8. beslag op of onder (een deel van) het vermogen van de klant wordt gelegd; 
 9. de klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden; 
 10. de zeggenschap over de onderneming van de klant wijzigt; 
 11. de klant overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of van plan is Curaçao te verlaten.
 12. Het recht van Drukwerkexpress in het geval als in lid 2 bedoeld, komt haar toe zonder dat zij de klant een ingebrekestelling hoeft te sturen en zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.
 13. De klant is verplicht de voor Drukwerkexpress ontstane schade, ter hoogte van tenminste het factuurbedrag van de order, te vergoeden indien Drukwerkexpress zich beroept op lid 2, zonder dat een ingebrekestelling vereist is, alles onverminderd het recht van Drukwerkexpress op vergoeding van kosten, schade en rente zoals bepaald in artikel 7 lid 8.

 

ARTIKEL 14: GARANTIE EN VRIJWARING

 1. de klant vrijwaart Drukwerkexpress volledig tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade of kosten, die derden geldend (kunnen) maken.
 2. de klant garandeert Drukwerkexpress, dat met zijn opdracht aan Drukwerkexpress en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door de klant geleverde bestanden zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend kopie, modellen, tekeningen, boeken, geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere wet- of regelgeving op het gebied van het auteursrecht, intellectuele eigendomsrecht, industriële eigendomsrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad.
 3. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 2 van dit artikel naar het redelijke en beslissende oordeel van Drukwerkexpress twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Drukwerkexpress bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Drukwerkexpress door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt.
 4. Indien Drukwerkexpress voor enige schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de klant haar volledig vrijwaren en Drukwerkexpress alles vergoeden wat zij aan deze derde en als –direct en indirect- gevolg van deze aansprakelijkstelling dient te voldoen, waaronder maar niet uitsluitend, de schadevergoeding, winstafdracht, rente, incassokosten en de werkelijke kosten van de juridische bijstand.

 

ARTIKEL 15: OVERMACHT

 1. Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt aan de zijde van Drukwerkexpress in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, technische belemmeringen in het productieproces bij, internetstoring, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Drukwerkexpress of de klant, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Drukwerkexpress, brand, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van Drukwerkexpress indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van Drukwerkexpress.
 3. Drukwerkexpress is in geval van overmacht gerechtigd om of de overeenkomst te annuleren, op te schorten of te wijzigen, totdat de situatie van overmacht is geëindigd.

 

ARTIKEL 16: (INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN

 1. Op alle door Drukwerkexpress verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. behoudt Drukwerkexpress alle rechten, waaronder het intellectuele eigendomsrecht. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van Drukwerkexpress. De ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, teksten, tekstvoorstellen enz. blijven eigendom Drukwerkexpress en dienen op haar eerste verzoek binnen 24 uur geretourneerd te worden.
 2. De klant betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging.

 

ARTIKEL 17: PRIVACY

 1. Drukwerkexpress respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer de website van Drukwerkexpress wordt bezocht, worden gegevens alleen verzameld om optimale dienstverlening te bieden.
 2. Het doel van het verzamelen van de gegevens is het verwerken van bestellingen, de betaling en de bezorging daarvan ten behoeve van de klant en het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van Drukwerkexpress.
 3. De persoonsgegevens worden alleen voor de in dit artikel beschreven doelen verwerkt. De website kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Drukwerkexpress geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.
 4. Ingeval van vragen over het privacy beleid van Drukwerkexpress, dan kan contact worden opgenomen via info@drukwerkexpress.com

 

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op overeenkomsten tussen Drukwerkexpress en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het recht van Curaçao van toepassing.
 2. Geschillen tussen de klant en Drukwerkexpress over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Drukwerkexpress te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de klant als  Drukwerkexpress worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.
 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Drukwerkexpress heeft voorgelegd.
 4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de klant de klacht bij Drukwerkexpress indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 5. Wanneer de klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Drukwerkexpress aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de klant dit eerst aan Drukwerkexpress.
 6. Wanneer Drukwerkexpress een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de klant zich binnen vijf weken na een daartoe door Drukwerkexpress schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Drukwerkexpress de keuze van de klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is Drukwerkexpress gerechtigd het geschil naar zijn keuze voor te leggen aan de bevoegde rechter of de Geschillencommissie.
 7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
 8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Drukwerkexpress surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.